Disclaimer

Identificatie

De verantwoordelijke voor de behandeling van
de persoonsgegevens is:

Metropolitan Real Estate
Britselei 94, bus 4.1.
B-2000 Antwerpen
Tel: + 32 (0)3 294.07.67
Fax: +32 (0)3 216.31.56
info@metropolitan.be


Doelstellingen

Deze disclaimer geldt voor alle bezoekers die de site van Metropolitan Real Estate bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te begeven, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Links en inhoud van de Site

De sites van MetropolitanRealEstate.be bevat links naar sites die geen deel uitmaken van Metropolitan Real Estate. Metropolitan Real Estate kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u.

De verspreide informatie op de site van Metropolitan Real Estate wordt geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. Metropolitan Real Estate kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang van deze site kunnen voortvloeien, noch voor schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt Metropolitan Real Estate geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site.De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Publi-trans.be noch Metropolitan Real Estate garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Metropolitan Real Estate, noch Publi-trans.be kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Metropolitan Real Estate.

Naleving van de wet op het privé-leven

Metropolitan Real Estate respecteert het privé-leven van de bezoekers, al dan niet opgenomen in onze database, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan het Metropolitan Real Estate worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw informatieaanvraag of bij het inschrijven voor onze "hou me op de hoogte". Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie die eigen zijn aan Metropolitan Real Estate en haar partners in de sectoren Vastgoed en woningbouw.

Uw gegevens worden gebruikt :

1. voor ons administratief beheer,
2. Om u op de hoogte te houden van pertinente informatie en van het aanbod van onze diensten, evenals deze van onze partners, conform het opt-in, opt-out principe

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de twee hierboven vermelde doelstellingen.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 18 december 1992 betreffende de bescherming van de eerbiediging van het privé-leven en de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt u bij Metropolitan Real Estate, over een toegangs-, wijzigings- of opheffingsrecht van uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden.

Deontologische code

De site MetropolitanRealEstate.be is eigendom van M.R.E. cvba - Britselei 94 bus 4.1 - 2000 Antwerpen, België, met het ondernemingsnummer 0882.692.773 en met als BTW-nummer BE 882.692.773 Vastgoedmakelaar met het nummer 502368 onderworpen aan het toezicht van, en met de deontologische code van het BIV - Luxemburgstraat 16B - B-1000 Brusssel BIV